„БИО БЕНЯМИН“ ООД стартира изпълнението на проект “Технологична модернизация в предприятието

Проектът се изпълнява по Национален План за Възстановяване и Устойчивост, Приоритетна ос Интелигентна индустрия, процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ от крайния получател „БИО БЕНЯМИН“ ООД.

От 10.04. 2023 г. „БИО БЕНЯМИН“ ООД започна изпълнението на проект „Технологична модернизация в предприятието“ по Договор за финансиране № BG-RRP-3.004-0716-C01 по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.

Проектът ще се осъществи в гр. София с финансовата подкрепа на ЕС по линия на Next Generation-EU чрез Национален план за възстановяване и устойчивост.

Планираната продължителност е 12 месеца, а стойността на целия проект е в размер 697 253.39 лв., от които 348 626.70 лв. безвъзмездно финансиране.

Проектът на „„БИО БЕНЯМИН“ ООД има за своя основна цел повишаване ефективността на производствените процеси, постигане на по-висока производителност, намаляване производствените разходи и да се оптимизира производствената верига в предприятието за производството на био веган шоколади. Проектът е насочен към постигането на следните специфични цели:

– Повишаване ефективността на производствените процеси в предприятието чрез закупуването и въвеждането в експлоатация на линия за първично и вторично опаковане на шоколадови изделия и топкова мелница. С тях почти изцяло ще се автоматизират производствените процеси и ще се постигне максимална продукция без използване на повече ресурси (електроенергия, труд, суровини и заготовки).

– Постигане на по-висока производителност и намаляване на общите производствени разходи на предприятието и оттам – на производствените разходи на единица продукция чрез елиминиране на ръчния труд и автоматизация на производството. Автоматизирането на производствените процеси ще позволи предприятието да изпълнява по-големи поръчки за значително по-кратко време, при най-високо качество и практически без брак.- Оптимизиране производствената верига в предприятието чрез функционално свързване в една опаковъчна линия на флоупак машина с картонираща машина.